Τι είναι η Κτηματογράφηση;

H Κτηματογράφηση είναι η διαδικασία καταγραφής της ακίνητης περιουσίας και ενσωματώνει τόσο νομικές πληροφορίες - δηλαδή κάθε νόμιμο έγγραφο που δημιουργεί/τροποποιεί/επηρεάζει την νομική κατάσταση ενός ακινήτου -  όσο και χωρικές πληροφορίες. H Κτηματογράφηση δημιουργεί μία βάση δεδομένων με κέντρο το ακίνητο και όχι με κέντρο τον κύριο του δικαιώματος, όπως συμβαίνει σήμερα στα Υποθηκοφυλακεία. Επιπλέον καταγράφει και δικαιώματα που δεν είναι καταχωρισμένα σε καμιά βάση δεδομένων, όπως αυτά της χρησικτησίας.

Ποιοι υποβάλλουν Δήλωση;

Δήλωση πρέπει να υποβάλλει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει οποιοδήποτε εγγραπτέο δικαίωμα (π.χ. πλήρη ή ψιλή κυριότητα, επικαρπία, δουλείες προσωπικές ή πραγματικές, προσημείωση υποθήκης ή άλλο εμπράγματο βάρος, αγωγή που έχει εγγραφεί στα βιβλία αγωγών κ.λ.π.) σε ακίνητο της περιοχής που κτηματογραφείται.

Πού υποβάλλεται η Δήλωση;

Η Δήλωση υποβάλλεται είτε στα κατά τόπους Γραφεία Κτηματογράφησης και εξυπηρέτησης πολιτών, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση www.ktimatologio.gr

Πότε υποβάλλεται η δήλωση;

Η προθεσμία υποβολής δήλωσης για τους κατοίκους εσωτερικού είναι τρεις (3) μήνες, από την ημερομηνία έναρξης υποβολής δήλωσης, και έξι (6) μήνες για τους κατοίκους εξωτερικού και το Ελληνικό Δημόσιο.

Την ημερομηνία έναρξης συλλογής δηλώσεων μπορείτε να τη δείτε στα «Νέα - Ανακοινώσεις»

Τι πρέπει να κάνω πριν επισκεφτώ το Γραφείο Κτηματογράφησης

Πριν επισκεφτώ το Γραφείο Κτηματογράφησης θα πρέπει :

  1. Να βρω και να συγκεντρώσω όλους τους τίτλους, δηλαδή τα νομικά έγγραφα, που τεκμηριώνουν το δικαίωμα για το οποίο θα υποβάλω δήλωση (δείτε και ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ).
  2. Να βρω το τοπογραφικό του ακινήτου εάν υπάρχει ή/και να βεβαιωθώ ότι μπορώ να εντοπίσω και να υποδείξω την θέση του ακινήτου μου στον χάρτη.
  3. Να έχω μαζί μου την Αστυνομική μου Ταυτότητα και φωτοτυπία αυτής και ένα αποδεικτικό του Αριθμού Φορολογικού μου Μητρώου (Α.Φ.Μ.).
  4. Αν τη δήλωση την υποβάλει τρίτος για λογαριασμό μου, να έχει συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή απλή εξουσιοδότηση εφόσον η δήλωση έχει συμπληρωθεί (στο κατάλληλο έντυπο) και υπογραφεί από εμένα, τον κύριο του δικαιώματος.

Τι κόστος συνεπάγεται η υποβολή Δήλωσης;

Σύμφωνα με τον νόμο, το τέλος κτηματογράφησης είναι για τις αστικές περιοχές – όπως αυτές καθορίζονται από το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ – 35€ για τους κύριους χώρους και 20€ για του βοηθητικούς π.χ. αποθήκες, γκαράζ. Το τέλος των 20€ για τους βοηθητικούς χώρους καταβάλλεται μόνο αν οι χώροι αυτοί είναι αυτοτελείς ιδιοκτησίες, δηλαδή έχουν ποσοστό συγκυριότητας στο οικόπεδο και δεν είναι παρακολουθήματα του διαμερίσματος.

Το τέλος κτηματογράφησης για τις αγροτικές περιοχές – όπως αυτές καθορίζονται από το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ –για τα φυσικά πρόσωπα είναι 35€ για κάθε δικαίωμα έως τα δύο πρώτα δικαιώματα εντός του ίδιο Προκαποδιστριακού ΟΤΑ και για κάθε επόμενο δικαίωμα το τέλος είναι μηδενικό.

Μετά την Υποβολή Δήλωσης τι;

  • Όσοι υπέβαλαν δήλωση, θα ενημερωθούν με την αποστολή αποσπασμάτων και με την Ανάρτηση των Προσωρινών Κτηματολογικών Πινάκων και Διαγραμμάτων στα Γραφεία Κτηματογράφησης.
  • Θα υπάρχει προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημέρα της ανάρτησης για κατοίκους εσωτερικού και τεσσάρων (4) μηνών για κατοίκους εξωτερικού, για την υποβολή αιτήσεων διόρθωσης/ένστασης επί των αναρτηθέντων στοιχείων.
  • Μετά από τις διορθώσεις και την εξέταση των ενστάσεων, οι εγγραφές της βάσης θα αποτελούν τις Αρχικές εγγραφές του Κτηματολογικού  Γραφείου.
  • Τα ακίνητα που δε θα δηλωθούν από δικαιούχο, καταγράφονται ως «αγνώστου ιδιοκτήτη». Μετά την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης, η οποία διαρκεί περίπου 4 χρόνια, ακολουθεί προθεσμία 7 ετών τόσο για τους κατοίκους εσωτερικού όσο και για το Ελληνικό Δημόσιο, τους κατοίκους εξωτερικού και τους μόνιμα εργαζόμενους στο εξωτερικό. Με την παρέλευση των προθεσμιών αυτών (ή των νέων σε περίπτωση παρατάσεων) τα ακίνητα θα περιέλθουν στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου