Ακολούθως παρατίθεται το σύνολο των εντύπων που είναι απαραίτητα να χρησιμοποιηθούν κατά το στάδιο της υποβολής δήλωσης και μέχρι και την Ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ:

Δ1 - Έντυπο Δήλωσης του Ν. 2308/1995

Δ1 - Έντυπο Δήλωσης του Ν. 2308/1995.Το έντυπο Δ1 χρησιμοποιείται από όλους τους πολίτες (πλην των νομικών προσώπων) που έχουν δικαίωμα κυριότητας ή δουλείας για τις περιοχές που κτηματογραφούνται 

Δ1 - Έντυπο Δήλωσης του Ν. 2308/1995Δ1 (αρχείο για ψηφιακή επεξεργασία)

Δ2 - Έντυπο Δήλωσης του Ν. 2308/1995

Δ2 - Έντυπο Δήλωσης του Ν. 2308/1995.Το έντυπο Δ2 το οποίο χρησιμοποιείται κατά κανόνα από τα νομικά πρόσωπα, και από φυσικά πρόσωπα όταν έχουν να δηλώσουν οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα εκτός από κυριότητας και δουλείας, όπως π.χ. εμπράγματη ασφάλεια, κατάσχεση, εγγραπτέα αγωγή, εγγραπτέα μίσθωση.

Δ2 - Έντυπο Δήλωσης του Ν. 2308/1995 (αρχείο για ψηφιακή επεξεργασία)

ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

(Έγγραφα συνυποβαλλόμενα με την δήλωση ανά είδος δικαιώματος )

Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου δήλωσης Δ1

(Αναλυτικές οδηγίες συμπλήρωσης του εντύπου Δ1 -Οδηγίες για την υποβολή δήλωσης Ν. 2308/1995)

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 

Αίτηση Διόρθωση στοιχείων της δήλωσης

Εφόσον επιθυμείτε τη διόρθωση στοιχείων της δήλωσής σας μπορείτε να υποβάλετε στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης ή να αποστείλετε με συστημένη επιστολή Αίτηση Διόρθωσης Στοιχείων Δήλωσης, στην οποία θα επισυνάψετε έντυπο δήλωσης με συμπληρωμένα μόνο τα πεδία που πρέπει να διορθωθούν.

Αίτηση Γνωστοποίησης αλλαγής στοιχείων επικοινωνίας

Σε περίπτωση αλλαγής των στοιχείων επικοινωνίας που έχετε δηλώσει, θα πρέπει να ενημερώσετε σχετικά το αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης υποβάλλοντας Αίτηση Γνωστοποίησης Αλλαγής Στοιχείων Επικοινωνίας. Στη διεύθυνση επικοινωνίας που έχετε δηλώσει θα λαμβάνετε όλη τη σχετική αλληλογραφία κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης όπως π.χ. τα αποσπάσματα κτηματολογικών στοιχείων, ενώ τα τηλέφωνα επικοινωνίας θα χρειαστούν στην περίπτωση τυχόν διευκρινίσεων.

Αίτηση Κατάθεσης Συμπληρωματικών Στοιχείων

Εάν υποβάλατε δήλωση ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο για ακίνητο που δεν είχατε μεταγράψει στο Υποθηκοφυλακείο, μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταγραφής, μπορείτε να υποβάλετε Αίτηση Κατάθεσης Συμπληρωματικών Στοιχείων στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης, στην οποία θα επισυνάψετε το πιστοποιητικό μεταγραφής. Σημειώνεται ότι η μεταγραφή των συμβολαίων στο Υποθηκοφυλακείο είναι υποχρεωτική, δηλαδή μόνο το συμβόλαιο χωρίς τη μεταγραφή του δεν οδηγεί στην απόκτηση του δικαιώματος που περιγράφεται σ’ αυτό.

Αίτηση Χορήγησης Αντιγράφων

Αίτηση Χορήγησης Βεβαιώσεων

 

Τα παραπάνω έντυπα είναι διαθέσιμα τόσο στα Γραφεία Κτηματογράφησης / εξυπηρέτησης πολιτών όσο και στην ιστοσελίδα του  ΝΠΔΔ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Σε περίπτωση που τρίτος καταθέτει τη δήλωση αντί για το δικαιούχο, απαιτείται η προσκόμιση εξουσιοδότησης.