Α) ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑΣ

Μαζί με τη δήλωση υποβάλλονται και απλά αντίγραφα των τίτλων δυνάμει των οποίων αποκτήθηκαν τα εν λόγω δικαιώματα, όπως ενδεικτικά:

α) Συμβολαιογραφικό έγγραφο και πιστοποιητικό μεταγραφής του,

β) Δικαστική απόφαση και πιστοποιητικό μεταγραφής της,

γ) Διοικητική πράξη (π.χ. Παραχωρητήριο, Υπουργική απόφαση, απόφαση Νομάρχη, απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας κλπ) και πιστοποιητικό μεταγραφής της.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η διοικητική πράξη δεν μεταγράφεται στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο, θα προσκομίζεται το σχετικό ΦΕΚ δημοσίευσής της.

Εάν η κτήση του δηλούμενου δικαιώματος προκύπτει από περισσότερες πράξεις, θα υποβάλλονται αντίγραφα όλων των σχετικών πράξεων. Μαζί με τους τίτλους κτήσης θα υποβάλλονται επίσης και όλες οι τυχόν υπάρχουσες διορθωτικές τους πράξεις.

Ειδικές περιπτώσεις:

  • Στην περίπτωση που ο δικαιούχος απέκτησε αρχικά την ψιλή κυριότητα ακινήτου με συμβολαιογραφική πράξη (συνήθως γονική παροχή) κατά την οποία παρακρατήθηκε από τον μεταβιβάζοντα (γονέα) η επικαρπία και ο γονέας μετέπειτα απεβίωσε, ο δικαιούχος αυτός θα πρέπει να δηλώσει ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ συνυποβάλλοντας με το συμβόλαιο της γονικής παροχής και τη ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα/επικαρπωτή.
  • Στην περίπτωση που ο δικαιούχος απέκτησε αρχικά την ψιλή κυριότητα ακινήτου με γονική παροχή κατά την οποία παρακρατήθηκε από το γονέα η επικαρπία και ο γονέας μετέπειτα παραιτήθηκε από το δικαίωμα της επικαρπίας με συμβολαιογραφική πράξη, ο δικαιούχος αυτός θα πρέπει να δηλώσει ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ συνυποβάλλοντας με το συμβόλαιο της γονικής παροχής και το συμβόλαιο παραίτησης από το δικαίωμα της επικαρπίας.
  • Στην περίπτωση που ο δικαιούχος απέκτησε αρχικά την ψιλή κυριότητα ακινήτου με γονική παροχή κατά την οποία παρακρατήθηκε από τον γονέα η επικαρπία για λογαριασμό του και για τον/την σύζυγό του και ο παρέχων γονέας μετέπειτα απεβίωσε, θα ισχύουν τα παρακάτω:
    • Εάν ο/η σύζυγος συμβάλλεται στο συμβόλαιο της γονικής παροχής και αποδέχεται ρητά την πρόταση δωρεάς “αιτία θανάτου” της επικαρπίας, τότε ΕΧΕΙ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΚΑΡΠΙΑΣ και θα πρέπει να δηλώσει ο ίδιος το δικαίωμα αυτό. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να προσκομιστεί το συμβόλαιο της γονικής παροχής και η ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος παρέχοντα γονέα.
    • Εάν ο/η σύζυγος δεν συμβάλλεται στο συμβόλαιο της γονικής παροχής για να αποδεχτεί την πρόταση δωρεάς επικαρπίας, ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ και θα πρέπει, για να αποκτήσει την επικαρπία, να αποδεχτεί την πρόταση δωρεάς “αιτία θανάτου” με νέα συμβολαιογραφική πράξη, νομίμως μεταγεγραμμένη. Στην περίπτωση αυτή, με το θάνατο του αρχικού επικαρπωτή η επικαρπία συνενώθηκε με την ψιλή κυριότητα και το τέκνο θα πρέπει να δηλώσει ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ συνυποβάλλοντας με το συμβόλαιο της γονικής παροχής και τη ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα/επικαρπωτή.
    • Εάν έχουν αποβιώσει και οι δύο γονείς, τότε το τέκνο θα πρέπει να δηλώσει ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ, συνυποβάλλοντας με το συμβόλαιο της γονικής παροχής και τις δύο ληξιαρχικές πράξεις θανάτου των δύο του γονέων.
  • Στην περίπτωση που ο δικαιούχος απέκτησε δικαίωμα κυριότητας που τελούσε υπό διαλυτική αίρεση και η αίρεση άρθηκε λόγω εξόφλησης, θα πρέπει με το αρχικό συμβόλαιο να συνυποβληθεί και η συμβολαιογραφική πράξη εξόφλησης, νομίμως μεταγεγραμμένη.

B) ΔΗΛΩΣΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Σε περίπτωση  που  το  εγγραπτέο  δικαίωμα  της  κυριότητας  ή  της  δουλείας  προέρχεται  από κληρονομική διαδοχή υποβάλλεται διαζευκτικά:

α) Συμβολαιογραφική πράξη δήλωσης αποδοχής κληρονομίας,

β) Κληρονομητήριο και έκθεση περιγραφής ακινήτων,

γ) Κάθε άλλο έγγραφο που από την κείμενη νομοθεσία περιέχει εγγραπτέα πράξη σύστασης δικαιωμάτων κυριότητας ή δουλείας.

Σε περίπτωση εξ αδιαθέτου διαδοχής και, εφόσον ο κληρονόμος δεν έχει ακόμη προβεί σε αποδοχή κληρονομίας ή σε άλλη ισοδύναμη με αυτήν πράξη, υποβάλλει υποχρεωτικά τα παρακάτω:

α) Τον τίτλο του αποβιώσαντος δικαιούχου,

β) Ληξιαρχική πράξη θανάτου του άνω δικαιούχου,

γ) Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών,

δ) Πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης,

ε) Πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως της κληρονομίας.

Σε περίπτωση διαδοχής εκ διαθήκης και εφόσον ο κληρονόμος δεν έχει ακόμη προβεί σε αποδοχή κληρονομίας ή σε άλλη ισοδύναμη με αυτήν πράξη, υποβάλλει υποχρεωτικά τα παρακάτω:

α) Ληξιαρχική πράξη θανάτου,

β) Αντίγραφο του πρακτικού της δημοσιευμένης διαθήκης και προαιρετικά την απόφαση με την οποία κηρύχθηκε αυτή κυρία, εάν πρόκειται για ιδιόγραφη διαθήκη,

γ) Πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως άλλης διαθήκης,

δ) Πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως της κληρονομίας.

Καλόν είναι να προσκομίζεται και στην περίπτωση της εκ διαθήκης διαδοχής ο τίτλος του αποβιώσαντος, διότι με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται ο ορθός εντοπισμός του ακινήτου, όπως επίσης εξασφαλίζεται ότι ο αποβιώσας ήταν κύριος του συγκεκριμένου ακινήτου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Στις περιπτώσεις της εξ αδιαθέτου και εκ διαθήκης διαδοχής: εάν ο θάνατος έχει επέλθει πριν την 01/03/2013 πρέπει να προσκομισθούν τα ανωτέρω πιστοποιητικά από το Πρωτοδικείο ΚΑΙ το Ειρηνοδικείο της τελευταίας κατοικίας του θανόντος.

Αν ο θάνατος έχει επέλθει μετά την 28/02/2013 απαιτούνται να προσκομισθούν μόνο από το αρμόδιο Ειρηνοδικείο.

Γ) ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΙΤΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΕΚΤΑΚΤΗ ΧΡΗΣΙΚΤΗΣΙΑ

Σε περίπτωση που για την κτήση του δηλούμενου εγγραπτέου δικαιώματος γίνεται επίκληση έκτακτης χρησικτησίας, υποβάλλονται αποδεικτικά της χρησικτησίας έγγραφα τα οποία, ελλείψει τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, αποτελούν ένδειξη για την άσκηση πράξεων νομής και παρέχουν έρεισμα, αν καλύπτουν χρονική περίοδο 20 ετών, για την αναγραφή του δηλούντος ως κατ’ αρχήν κυρίου δυνάμει έκτακτης χρησικτησίας. Ενδεικτικά αναφέρονται:

α) Υποθήκες και εν γένει βάρη στα ακίνητα για τα οποία δηλώνεται ως λόγος κτήσεως χρησικτησία,

β) Συμβολαιογραφικό προσύμφωνο μεταβίβασης ακινήτου, στο οποίο βεβαιώνεται η παράδοση της νομής στον εκ του προσυμφώνου δικαιούχο,

γ) Συμβόλαια όμορων ιδιοκτητών που αναφέρουν τον δηλούντα ως κύριο του δηλούμενου ακινήτου,

δ) Πράξη αναγνώρισης ορίων,

ε) Μισθωτήρια που εμφανίζουν ως εκμισθωτή τον δηλούντα, εφόσον φέρουν βέβαιη χρονολογία,

στ) Δηλώσεις ενώπιον Δημόσιων Αρχών, ιδίως φορολογικών, όπως λ.χ. δηλώσεις στο έντυπο Ε9 της φορολογικής δήλωσης,

ζ) Έγγραφα χορήγησης επιδότησης στον δηλούντα, από τα οποία προκύπτει ότι αυτός αντιμετωπίστηκε ως κύριος του ακινήτου στο οποίο αφορά η δήλωση,

η) Αποδείξεις καταβολής τελών πάσης φύσεως που βαρύνουν τον δικαιούχο του ακινήτου στο όνομα του δηλούντος,

θ) Αποδείξεις ΔΕΗ, ΟΤΕ, εταιρειών ύδρευσης κλπ. προς τον δηλούντα,

ι) Αποδείξεις καταβολής αμοιβής σε εργολάβο που περιέφραξε το ακίνητο ή ενδεχομένως για άλλες εργασίες, εφόσον είναι διάτρητες ή πάντως δεν αμφισβητείται η χρονολογία τους,

κ) Παλαιά τοπογραφικά διαγράμματα που συντάχτηκαν με εντολή του δηλούντος και τα οποία τον αναφέρουν ως δικαιούχο,

λ) Ένορκες βεβαιώσεις με το ως άνω περιεχόμενο.

Δ) ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

Υποβάλλεται η πράξη από την οποία προκύπτει το εγγραπτέο δικαίωμα, όπως διαζευκτικά:

α) Δικαστική απόφαση. Σε περίπτωση που πρόκειται για διαταγή πληρωμής συνυποβάλλεται η έκθεση περιγραφής ακινήτων/περίληψη εγγραφής αυτού.

β) Συμβολαιογραφική πράξη σύστασης εμπράγματης ασφάλειας ή μερικής εξάλειψης αυτής.

Επίσης υποβάλλονται τυχόν δικαστικές αποφάσεις, συμβολαιογραφικά έγγραφα, δανειστικές συμβάσεις κ.λ.π. δυνάμει των οποίων έχουν επέλθει μεταβολές στην εμπράγματη ασφάλεια.

γ) Διοικητική πράξη Ι.Κ.Α ή Διευθυντή Δ.ΟΥ. περί σύστασης εμπράγματης ασφάλειας.

δ) Δανειστική σύμβαση σε περίπτωση που οι εμπράγματες ασφάλειες αφορούν χορήγηση δανείων από Τράπεζες λόγω καταστροφών σε ακίνητα από σεισμούς κατ' εφαρμογήν των διατάξεων των ν. 867/79, 1048/80, 1133/81 και των κοινών Υπουργικών αποφάσεων που εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότηση των ως άνω νόμων.

ε) Κάθε άλλο έγγραφο που από την κείμενη νομοθεσία περιέχει εγγραπτέα πράξη σύστασης δικαιώματος εμπράγματης ασφάλειας.

Ε) ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ

Υποβάλλεται η πράξη από την οποία προκύπτει το εγγραπτέο δικαίωμα, ήτοι διαζευκτικά:

α) Κατασχετήρια έκθεση,

β) Δήλωση αναγγελίας απαίτησης που επέχει θέση κατάσχεσης κατά το άρθρο 972 Κ.Πολ.Δικ.,

γ) Συμβολαιογραφική πράξη δήλωσης συνέχισης πλειστηριασμού,

δ) Δικαστική απόφαση που διατάσσει την επιβολή είτε αναγκαστικής διαχείρισης του ακινήτου είτε συντηρητικής κατάσχεσης του ακινήτου είτε δικαστικής μεσεγγύησης αυτού,

ε) Επιταγή ν. 17/7/1923 «περί ειδικών διατάξεων περί ανωνύμων εταιρειών»,

στ) Κάθε άλλο έγγραφο που από την κείμενη νομοθεσία περιέχει εγγραπτέα πράξη δέσμευσης εξουσίας διάθεσης.

ΣΤ) ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΓΓΡΑΠΤΕΑΣ ΑΓΩΓΗΣ

Υποβάλλεται το δικόγραφο της εγγραπτέας αγωγής, ανακοπής κτλ

Ζ) ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΓΓΡΑΠΤΕΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Υποβάλλονται ανάλογα με το είδος της εγγραπτέας μίσθωσης:

α) Το συμβολαιογραφικό έγγραφο, δυνάμει του οποίου συνιστάται η εγγραπτέα μίσθωση (χρονομεριστική σύμβαση του ν.1652/86, χρηματοδοτική μίσθωση του ν.1665/86, μακροχρόνια μίσθωση κατ' άρθρα 618 και 1208 Α.Κ.)

β) Κάθε άλλο έγγραφο που από την κείμενη νομοθεσία περιέχει εγγραπτέα πράξη σύστασης μίσθωσης.

Η) ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΡΡΗΞΗ ΚΑΤΑΔΟΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Σε περίπτωση διάρρηξης καταδολιευτικής μεταβίβασης ακινήτου (ΚπολΔ 992 παρ. 1) ο δηλών αυτήν πρέπει να προσκομίσει την τελεσίδικη δικαστική απόφαση που απαγγέλει τη διάρρηξη και το πιστοποιητικό σημείωσης αυτής στις μερίδες του μεταβιβάσαντος οφειλέτη και του τρίτου στα βιβλία του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου.

Θ) ΔΗΛΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΑΠΟ ΚΥΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Τα παρακάτω αναγραφόμενα δεν αφορούν σε μεταβιβάσεις οικοπέδων που έγιναν μετά την κύρωση και μεταγραφή της Πράξης Εφαρμογής (όπου αρκεί μόνο η προσκόμιση του τίτλου μεταβίβασης), αλλά σε πρωτογενή ακίνητα που προέκυψαν από την κύρωση της Πράξης Εφαρμογής.

Όταν δηλώνεται οικόπεδο της Πράξης Εφαρμογής, απαιτείται το πιστοποιητικό μεταγραφής της και ο τίτλος της αρχικής ιδιοκτησίας με το σχετικό πιστοποιητικό μεταγραφής του, ενώ δεν απαιτείται η προσκόμιση αντιγράφου της κυρωμένης Πράξης Εφαρμογής. Σε περίπτωση δε ύπαρξης διορθωτικής πράξης, απαιτείται επιπλέον των ανωτέρω και η προσκόμιση της απόφασης Νομάρχη (της διορθωτικής πράξης) και του πιστοποιητικού μεταγραφής της.